Encara que el títol queda una mica ampul·lós, la veritat és que és prou exacte del que pretenc, perquè la veritat és que hom ja està una mica fart de la prepotència i impunitat dels senyors bisbes i d’aquells que pretenen imposar les seues creences per damunt de tothom. Així que escric aquest article… en defensa de la llibertat de pensament, de consciència i també de religió… i en defensa pròpia, perquè els ateus, els agnòstics o simplement aquells que no veuen normal que una religió confessional es done en els centres públics solem pecar d’individualisme i no defensem els nostres drets amb el mateix deler que els intolerants… Tampoc tenim al darrere uns padrins tan poderosos, començant pels bisbes i acabant pels nostres governants, numeraris de l’Opus.

Per això, avui mateix hem presentat aquest escrit al nostre Centre:

El Departament de Llatí de l’IES de Pedreguer, vista la legislació que hi ha sobre la matèria, proposa que s’incloga al projecte educatiu del centre IES de Pedreguer la seua disposició a col·laborar en les mesures organitzatives que el centre disposa quant a l’atenció educativa dels alumnes que no cursen ensenyances de Religió.

Aquesta col·laboració consistiria en oferir a aquests alumnes (que tinguen alguna assignatura impartida pel Departament) la possibilitat de fer activitats alternatives durant les hores de Religió, sota la supervisió del professorat d’aquest Departament que tinga disponibilitat horària a eixes hores. Aquestes activitats es compaginarien amb les que portaria a terme el professor titular de l’assignatura. Amb aquesta mesura pretenem que els alumnes que no cursen ensenyances de Religió, aprofiten millor eixes hores en què, no massa constitucionalment, se’ls obliga a romandre al Centre per tal de respectar els suposats drets d’uns altres alumnes.

Tot i això, aquest Departament considera discriminatori per als alumnes que no cursen ensenyances de Religió, el fet d’haver de romandre obligatòriament al centre, ja que atempta contra la llibertat de les famílies a l’hora de decidir sobre l’educació religiosa i moral dels seus fills, en considerar que pot ser poc ètic o amoral el fet d’obligar algú a fer alguna cosa per no tenir les mateixes conviccions religioses que un altre. Aquest Departament considera que el curs passat, 2008/09, s’havia arribat a una solució parcial del tema (la solució total passaria per l’eliminació de la Religió confessional del sistema d’ensenyament públic), donant la possibilitat als alumnes que no cursaven ensenyances de Religió a anar-se’n a casa, per tal com l’hora de Religió es posava al principi o al final de l’horari lectiu (però dintre d’eixe horari lectiu), almenys en Batxillerat. Això era possible, atenent-se a la normativa:

•    al juny de 2008, en l’esborrany del decret de Batxillerat, es llegia: “A l’inici del curs en què s’impartesca la religió, els alumnes i les alumnes majors d’edat i els pares o tutors legals dels alumnes menors d’edat poden manifestar la voluntat de rebre o no ensenyaments de religió. Aquesta decisió podrà ser modificada al principi de cada curs acadèmic. Així mateix, garantirà que aquests ensenyaments s’impartesquen en horari lectiu i en condicions de no discriminació horària”. En cap lloc posava que els alumnes sense Religió hagueren de fer Atenció Educativa;

•    a l’esborrany de resolució del 14 de juliol del mateix any, es llegeix clarament que la religió és opcional i que les hores del currículum són 32, 34 amb Religió. Segons això, els centres podien no adjudicar hores d’Atenció Educativa a cap professor. Tampoc no podien posar la Religió en l’horari, si no era a última o a primera hora: qui volguera (opcional) donar Religió, es quedava a última hora o venia a primera i qui no, se n’anava a casa. No era discriminatori: altres dies de la setmana a aquesta hora tenen classe d’una altra assignatura;

•    quedava clar a la resolució del 8 de juliol: a l’ESO es parla d’hores de Religió/Atenció educativa, però a Batxillerat només es diu hores de Religió: no es contempla atenció educativa;

•    igualment clar queda al decret d’11 de juliol, on no es fa cap referència a l’atenció educativa per a batxillerat.

Així, els centres podien perfectament no assignar hores d’atenció educativa en batxillerat i posar l’hora de religió al principi o al final de l’horari. De fet, molts així ho van fer.

Però, amb “agostinitat” i “alevosia”, el 13 d’agost de 2008 es redactaven aquestes instruccions:

INSTRUCCIONES de 13 de agosto del 2008, del Director General de Ordenación Académica y Centros Docentes y del Director General de Personal de la Conselleria de Educación en relación al alumnado que haya optado por no cursar enseñanzas de religión en el primer curso de bachillerato.
Como consecuencia de las consultas recibidas
[quines consultes? per què aquells que no profesem cap religió no tenim padrins?] en la Secretaría Autonómica de Educación en relación al alumnado que haya optado por no cursar enseñanzas de religión en el primer curso de bachillerato y, una vez publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del día 15 de julio de 2008 el currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana, procede dictar por parte de la Dirección General de Ordenación Académica y Centros Docentes y de la Dirección General de Personal las siguientes instrucciones:
Primera
Los centros docentes de la Comunitat Valenciana dispondrán las medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención en el caso del alumnado que no haya optado por cursar enseñanzas de religión en el primer curso de bachillerato, garantizando, en todo caso, que la elección de una u otra opción no suponga discriminación alguna. Dicha atención, en ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa.

Segunda
Las medidas organizativas que dispongan los centros deberían ser incluidas en su proyecto educativo para que padres, madres, tutores y alumnado las conozcan con anterioridad al inicio del curso escolar
.”

Aquestes instruccions arriben a molts equips directius a través… del professorat de Religió!!!!

En el currículum queda molt clar que no hi ha Atenció Educativa, en la Resolució d’inici de curs no s’adjudiquen hores per Atenció Educativa… i, al setembre, amb horaris fets, cal crear l’assignatura!! La Conselleria va en contra dels seus propis decrets: Des de quan unes instruccions de Directors Generals estan per sobre del Conseller i el President? Amb la normativa existent el més senzill, lògic i encertat era ubicar la classe de religió a última hora (o primera) i el que la triara, que es quedara a classe i els altres no.

Enguany, directament el decret assenyalava:

“3. Els centres docents inclouran les ensenyances de Religió en l’horari lectiu del centre en condicions de no discriminació horària. Així mateix, els centres disposaran les mesures organitzatives necessàries per a proporcionar la deguda atenció educativa en el cas de l’alumnat que haja optat per no cursar ensenyances de Religió, garantint, en tot cas, que l’elecció d’una opció o de l’altra no supose cap discriminació. La dita atenció, en cap cas comportarà l’aprenentatge de continguts curriculars associats al coneixement del fet religiós ni a qualsevol matèria de l’etapa.
4. Les mesures organitzatives que disposen els centres docents quant a l’atenció educativa hauran de ser incloses en el seu projecte educatiu perquè les famílies i l’alumnat les coneguen amb anterioritat a l’inici del curs escolar”. [ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.]

Aquest Departament considera que eixe redactat no invalida el que es va fer durant el curs anterior, però, tot i això, i mentre els alumnes que no cursen ensenyances de Religió estiguen obligats a romandre al Centre per tal de que uns altres exercisquen els seus suposats drets, el Departament de Llatí proposa el que s’ha dit al començament: el professorat d’aquest Departament que tinga disponibilitat horària s’ofereix a fer més fructíferes eixes hores de “càstig”, proposant activitats d’atenció a eixos alumnes(que tinguen alguna assignatura impartida pel Departament):

•    Empremtes democràtiques a l’antiga Roma
•    Roma en el cinema
•    Referents de l’antiga Roma a l’actualitat
•    Aprofundint en el llatí [només en el cas que tots els alumnes de Llatí siguen d’atenció educativa, ja que això no implicaria cap discriminació vers un altres]

Altres activitats possibles ací.

[Per redactar aquest escrit, ha estat de molta utilitat la informació donada el curs passat pel company Miguel Ángel Prades, al seu blog]

Si algun altre company s’anima a fer valdre els drets constitucionals de la suposada aconfessionalitat de l’Estat, deixe l’arxiu ací. També podeu baixar-vos el mateix escrit, però adreçat als pares, així com un altre document per a fer servir a principi de curs.